ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน เพื่อเดินทางข้ามประเทศ

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็มแล้ว และต้องการเดินทางไปต่างประเทศ จำเป็นต้องขอ  “วัคซีนพาสปอร์ต” เพื่อเป็นหนังสือรับรองว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วด้วยก่อนที่จะเดินทาง

1. เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ต

 • ใบรับรองการฉีดวัคซีน  เมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม  จากโรงพยาบาล  หรือสถานที่ฉีดวัคซีน ตัวจริงและสำเนา   
 • หนังสือเดินทาง (Passport)  ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  ตัวจริง และสำเนา  
 • บัตรประชาชน ตัวจริง และสำเนา  
 • หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน   
 • ค่าเอกสาร 50 บาท

หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมอีก 2 รายการ คือ

 • หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (ผู้มอบอำนาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับ) และ
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริงและสำเนา)

2. สถานที่ขอวัคซีนพาสปอร์ต

 • ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 02-134-0134
 • คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี  นัดหมายล่วงหน้า โทร. 02-590-3430
 • กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทร. 02-590-3232  
 • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน กทม.โทร.  02-521-0943-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *